นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งาน (Privacy Policy)

เว็บไซต์ Torabb-progettoemigranti.com ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เว็บไซต์ จึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวม

เว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการตามคำขอของผู้ใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
 • นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูล
 • ป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติแล้วเว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

4. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เว็บไซต์จึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้

 • ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ

5. สิทธิของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการขอให้เว็บไซต์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้สมบูรณ์ สิทธิในการขอให้เว็บไซต์ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เว็บไซต์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เว็บไซต์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ผู้ใช้งานสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการติดต่อเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ โดยเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

7. ติดต่อเว็บไซต์

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์